Alim ve Mücahid Seyfullah Gubdenski…

“Biz sana,onların haberlerini hak olarak anlatıyoruz. Muhakkak ki onlar,rablerine iman etmiş yiğit gençlerdi. Biz de onların imanını artırdık.”(Kehf,13)

Seyfullah Gubdenski:Amir ve alim,asker ve bilgin; takva sahibi müslümanlar için bir örnek,müslümanlara karşı merhametli ve kafirlere karşı şiddetli… Kur’an ve silahı birbirinden hiç ayırmadı.Allah ile yaptığı sözleşmeye sonuna kadar sadık kalarak erkek gibi yaşadı ve elhamdülillah erkek gibi savaş meydanında öldü.

Dağıstan Vilayeti’nin Emiri ve Kafkasya Emirliği Başkadısı şehid Seyfullah Gubdenski(Magomedali Vagabov)’nin basın servisi,bir süre evvel Şeriat Cemaati’nin internet sitesine e-posta yoluyla bu kahraman kardeşimizin biyografisini göndermişti.Ümmetin Sesi sitesi olarak,siz sitemiz takipçilerine Emir Seyfullah(rahimehullah)’ın hayat hikayesinin Türkçe tercümesini takdim ediyoruz: 

CİHADDAN EVVEL…

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla…

Yüce Allah,müslümanlara demiştir ki:”De ki:İşte Allah’ın dini!Hangi din,Allah’ınkinden daha iyi olabilir ki?Biz,yalnızca O’na ibadet ederiz.”(Bakara,138)

Emir Seyfullah Ebu Abdullah(Magomedali Vagapov) 1 Ocak 1975 tarihinde Dağıstan’ın Gubden Köyü’nde dünyaya geldi. Kendisi 9 yaşına geldiğinde babası Abdülhamid vefat etti. O dönemde Magomedali, dedesinin yanında Kur’an öğrenmekle meşguldü. Dedesi Abdullah, o dönemde bile İslam’ın sıkı bir takipçisiydi ve çocuklara Kur’an öğretmekteydi. Abdullah,ateist-komünist devletin amansız bir muhalifiydi.

Kur’an eğitiminden sonra Seyfullah,fıkıh öğrenimi için yerel ulemaya gitmeye devam etti.

Komünist devlet, çocukların okula gitmesini zorunlu tutuyordu. Seyfullah, Gubden orta okulunun 9.sınıfını mükemmel bir dereceyle bitirdi. İslami eğitimle ikisini beraber yürütüyordu. Öğleye kadar okula gidiyor, derslerden sonra da kitaplarını bırakıp derhal dini derslere koşuyordu(o yıllarda ilim,davet ve çocukların eğitimi hükümet tarafından şiddetli baskıya maruz kalıyordu). Bu dönemde aşağıdaki konular üzerinde ilim tahsil etti:

Arap dili,Arap dili grammeri,Şafi fıkhı,Eşari itikadı,hadis ve tefsir(İanatut talibin,Şerhul Mahalli,Cevharatü’t Tevhid,Kifayetül Avam,Riyazü’s Salihin,Şerhül Erbain-İbni Hacer El Heytemi,Celaleyn Tefsiri ve İmam El Gazali’nin kitapları)

1990 yılında,Hasbulat ve Şeyh Bahaddin Muhammed önderliğinde Hacc seyahatinin serbest bırakılması talebiyle yapılan büyük mitinge katıldı. Binlerce müslümanın katıldığı bu mitingde, aralarında Seyfullah ve dedesi Abdullah’ın da bulunduğu çok sayıda müslüman tutuklandı. Liderler dışındaki tüm katılımcılar daha sonra serbest bırakıldı.

1992’de SSCB’nin yıkılmasının ardından Seyfullah 17 yaşına geldiğinde köye,Tebliğ Cemaati’nden Arablar geldi. Seyfullah, Arab dilini bildiği için onların tercümanı oldu ve tüm Dağıstan’ı onlarla birlikte dolaştı. Bunlar Dağıstan halkına namazı ve İslam’ın temellerini öğretiyorlardı.

O dönemlerde Gubden ismi,Tebliğ Cemaati’nin Rusya’daki merkezi haline gelmişti.1994 yılında, Seyfullah 19 yaşına geldiğinde Pakistan’a ilim tahsil etmeye gitti. Tebliğ Cemaati’nin merkezi olan Peyvende’yi ziyaret etti ve orada birkaç ay medresede kaldı.

Hafızlık okuluna kaydolduktan bir sene sonra,Kuran’ı ezberledi. Ve sonraki yarım yılda ezberini pekiştirerek imtihana girdi ve hafızlık diplomasını aldı. Sonra daha usulü fıkıh,tefsir,hadis ve hadis usulü gibi ilimleri daha derin olarak öğrenmek için Karaçi’ye geçti. Çünkü bu ilimleri Dağıstan’da öğretmiyorlardı ve bunun için O da, bu konu üzerinde özel bir önem verdi.

Bu amaçla bir çok şeyhin derslerine katıldı. Ve orada, belli bir mezhebi körü körüne taklit etme konusundaki görüşleri değişti ve tamamen selef akidesini benimsedi. Özellikle İmam Ebu’l Hasan El Eşari’nin, El İban’ın kitaplarını, Risaletü’l İlya Eglü’s Sagir ve Bibabil Ebvab gibi kitaplarını okuduktan sonra…

Emir Seyfullah ayrıca Urdu ve Fars dillerini de öğrendi. 1997’de Pakistan’daki öğreniminin bitiminin ardından memlekete döndü ve Gubden’de bir medrese açtı. Burada ayrıca Hadis dersleri de veriyordu.

Seyfullah, Tebliğ Cemaati’nin şurasına katıldı ve köy mescidinin imamı oldu. Ayrıca Dağıstan’ın farklı mescidlerinde vaazlar verdi. Üç yıl boyunca Ramazan aylarında teravih namazlarında Kuran’ın tamamını okudu. O dönem ayrıca tevhide davetle uğraştı. Bu yüzden öğretmenlerle ve otorite sahipleriyle sorunlar ortaya çıktı. Yerel alimlerle ve onların olağandışı şeylere dayanan görüşlerine karşı değerli alimlerin kitaplarını(Şerhü’l Buhari Fethül Bari-İbni Hacer El Askalani,Şerhü’l Muhazzab-Nevevi,Tefsirü’l İbni Kesir ve özellikle El Uluvv Li Aliyyil Ğafar-Zehebi)temel alarak tartışmalara girdi.

Ve 1999’da, arananlar listesine konuldu.

CİHAD’DA…

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

Yüce Allah(c.c.),Kur’an’da buyuruyor ki: “Ey iman edenler! Savaşta kafirlerle toplu halde iken karşılaştığınız zaman onlara arkanızı dönüp kaçmayın! Tekrar muharebe için bir tarafa çekilen veya başka bir bölüğe katılan hariç kim böyle yaparsa, muhakkak ki O Allah’tan bir gazaba uğrar. Üstelik varacağı yer cehennemdir. Varılacak ne kötü bir yerdir orası.(Enfal,15-16)

Birinci Çeçen-Rus Savaşı esnasında Seyfullah,ilim öğrenmek için Pakistan’da bulunuyordu ve bu savaşa iştirak edemedi.

1997 yılında, Pakistan’dan dönüşünün ardından Çeçenistan’a gitti ve orada Emir Hattab’la görüştü. Ayırca oradaki kampın sorumlusu Emir Ebu Cafer ile de dostluk kurdu. Burada, Dağıstan müslümanlarını cihada hazırlanmaya davet ederek savaş eğitimi gördü. Alimlerden ve diğer genç müslümanlardan çok sayıda gönüllü,Emir Hattab’ın kampında savaş eğitimi almak için Çeçenya’ya geçiyordu.

1998’de evvelen Gubden’de cemaat organize oldu. Cemaatin emiri Habibullah’dı. Seyfullah ise Ebu Cafer’in emrine göre askeri emir olarak atandı.

1998’de ilk savaş eylemleri, Karamahi’de meydana geldi.

Seyfullah o zaman medrese alimlerinden,ailesinden ve diğer kardeşlerden müslümanları topladı ve onlardan ellerine silah alıp Karamahili mücahidlere yardıma gitmelerini istedi(Seyfullah’a silahını o zaman 95 yaşında olan ve O’na, kafirlere karşı savaşmasını ve bu yolda sonuna kadar durmasını vasiyet eden dedesi Abdullah almıştı).

İki günlük çatışmanın sonucunda küfür hükümeti müzakere ve esir değişimi için masaya oturdu. Karamahi, otonom bir şeriat bölgesi olarak kaldı.

Seyfullah,Gubden’e geri döndü ve burada davet,medrese eğitimi ve cihad hazırlığına devam etti. Ayrıca yaklaşık 40 kişiden oluşan ve 1990’dan beri içki ve sigara satışlarını yasaklayan bir kolluk grubuna katıldı.

Daha sonra Temirhan Şura(Buynaksk)’ya yapılan operasyona kadar Çeçenya’da,Hattab’ın kampında kaldı. Ramazan ayının başlangıcında teravih namazında Kur’an okumak için Gubden’e gitti.  Operasyon gizli tutulduğu için Seyfullah,bu operasyona katılamadı.

1999’da Hattab’ın Botlikh operasyonu esnasında, Şamilkale’den büyük bir bölük Botlikh’e hareket ettiği zaman, ki oraya Gubden üzerinden geçmek zorundaydılar, 25 kişiden oluşan Gubden cemaati, düşmanı burdan geçirmemek için pusuya yattılar. Silahları yalnızca iki bomba atar, iki polomiyot ve piyade tüfekleriydi.

Fakat bölük, Gurbuki-Sergokala-Levaşin güzergahından dolaşarak geçti. Bunun üzerine kardeşler de Hattab’a yardıma gitmek istediler fakat Karamahi Cemaati Emiri’nin isteği üzerine, buradaki mücahidlerin de yardıma ihtiyacı olduğu gerekçesiyle kaldılar.

Kafirler, orduyu Karamahi’de tamamen yerleştirdiklerinde bir gece aniden Gubden’e girdiler ve oradaki cemaatin çoğunluğunu(17 kişi) esir aldılar. Kafirler onları haince yakaladılar ve hapishaneye gönderdiler.

Tüm gayretlerden sonra kalan sekiz kardeş de orada muhasara altında buluna dördü hariç bir türlü Karamahililerle irtibat kuramadılar. Ve onlar bu iki yıl boyunca Çeçen mücahidlere ulaşmak için bir yol aradılar. Ancak kendileri arananlar listesinde oldukları için arayışları sonuçsuz kaldı.

Bu yıllar süresince akrabaları, Seyfullah’ı af için ikna ettiler. O’nun da mücahidlere ulaşmak için yol ararken serbestçe dolaşabilmek için affa ihtiyacı vardı. Bu, O’nun için zorunlu bir karardı ve bunun için O, Allah’tan çokça af diledi.

Yarım sene sonra mücahidlerle bağlantı kuruldu. Arananlar listesinde bulunan kardeşler Afganistan’a gitmişler ve Habibullah da oradaki Rus dili konuşan mücahidlerin emiri olmuştu. Aranmayan kardeşler ise Emir Davud Ömer(Şeyh Fethi ve Abdurrahman’dan sonraki Çeçenistan selefilerinin emiri) ile bağlantı kurmuşlar ve Dağıstan’da yeninden çalışmaya başlamışlardı.

2003 sonbaharında Seyfullah, diğer kardeşlerle birlikte Çeçenya’ya girmek istedi fakat Emir Rabbani’nin komutuyla, Hasav Yurt bölgesindeki ormanlık alanlarda kaldılar. Mashadov ve Basayev’in savaşı tüm Kuzey Kafkasya’ya yayma kararlarıyla bağlantılı olarak burada belindaj kazdılar ve Emir Dadav Endireyski ile birlikte kışlıklar hazırladılar.

2004 baharında Seyfullah, Gubden’de savaş grubunu organize etti.  Orman üslerini, belindajları,sığınakları hazırladı.

Sonbaharda Emir Ebu Hafs(Rahimehullah),kışı geçirmek için Seyfullah’a geldi. Seyfullah aynı zamanda Emir Müslüm(Rasul Makasharipov) ile de tanıştı.

2005 yılında Seyfullah,cemaatiyle birlikte Emir Müslim’e katıldı. Emir Müslim, kafirlerin uzun zamandır aradığı Seyfullah’la buluştuğu için dua etti. Ve Seyfullah yeniden arananlar listesine konuldu.

O yıl aralarında Emir Müslim ve Emir Ramazan’ın da bulunduğu çok sayıda mücahid şehid oldu inşallah. Kalan mücahidler ise Gubden ormanlarına sığındılar. Emir Rabbani, bu grub için emir olarak Şuayb’ı(Şamil Abidov) atadı. O da kendisine naib olarak Seyfullah’ı tayin etti.

2006’nın başlarında Emir Şuayb da şehid oldu. O zaman 3 mücahid kaldı ve Seyfullah onların emiri oldu. Naib olarak da Şeyh Yasin Rasulov’u tayin etti. Daha sonra Seyfullah O’nu, Hacı Melikov ile birlikte grupları organize etmeleri için Şamilkale’ye gönderdi. O yılın ilkbaharında onlar da şehid düştüler(inşallah).

2005 yılının Aralık’ından 25 Ağustos 2006’ya kadar Seyfullah,ormanlarda tek başındaydı. Ormanlarda,kırlarda dolaştı; müslümanları cihada davet etti. Bu, Emir Müslim’in şehadetinden sonra, zayıf müslümanların umutsuzluğa düştüğü ve hiçbir yerden yardımın gelmediği bir zamanda oluyordu.

25 Ağustos’ta Seyfullah,yeni bir grup topladı. İlk katılanlar o zaman henüz 17 yaşında olan Zübeyr Gubdenski(rahimehullah),Şamil Kuppinski(rahimehullah) ve diğerleriydi.

2007 yazına kadar Şuaybkala(Sergokala)’da cemaat organize edildi. 2008 yazında da Kadar Cemaati kuruldu. Bu arada Temirhan Şura Cemaati’nin tamamı şehid düştü. Yine bu yılın yaz aylarında Seyfullah, Emir Abdülğafur’u(rahimehullah) burada yeni bir grup oluşturmakla görevlendirdi.

2009’un ilkbaharında Şamilkale(Emir Halid) ve Kaspisk(Emir Bera) cemaatleri de organize edildi. Aynı zamanda Levashi cemaati de kuruldu(Emir Rabbani).

Dağıstan Cephesi-Merkez Sektörü’ne-ki sayıları yüzü aşıyordu-dahil olan tüm cemaatlerin emiri,Seyfullah’tı.

2010 yılında operasyonel grupları operasyon düzenlemek ve küfrün stratejik-ekonomik hedeflere darbe vurmaları için Rusya içlerine gönderdi.

15 Temmuz 2010’da, Emir Ebu Osman’ın emriyle Dağıstan Cephesi Emirliği’ne ve Kafkasya Emirliği Başkadılığı’na getirildi.

Şehadeti:

21 Ağustos 2010 tarihinde yiğit alim ve mücahid Seyfullah Gubdenski,Kafkasya Emirliği Dağıstan Vilayeti’nin Gunib Köyü’ndeki evlerden birinde kuşatıldı. O’nunla birlikte evde beş mücahid daha bulunuyordu:Bunlardan birisi, bir başka mücahidle beraber henüz 18 yaşında olan Selahaddin Zekeriyayev, mücahidlerden birisinin eşi olan 20 yaşındaki değerli kızkardeşimiz Reisa,ev sahibi ve evde misafir bulunan Saadullah Magomedov…

Dağıstan Enformasyon Ajansı Guraba’nın bildirdiğine göre;genç mücahid,Şehid Emir Abdulğafur’un oğlu 18 yaşındaki Selahaddin Zekeriyayev,Guraba.net’in bir kaynağı ile GSM aracılığıyla bağlantı kurdu ve bu,son konuşması oldu. Aktardıklarına göre saat 9.12 sularında evden çıkarak evi kuşatan kafirlere doğru hücum ettiler ve şiddetli çatışma sonrasında orada bulunan tüm Allah erleri,Rablerine kavuştular. Genç kardeşimiz Selahaddin’in son sözleri şunlar oldu:”Ben yaralandım. Hiç acı çekmiyorum. Cennete gidiyorum!”

Rahman ve rahim olan Allah, sevgili kardeşlerimizi cennetin üst dereceleriyle ve kendi rızasıyla sevindirsin.AMİN

KaynakJamaat Shariat

Tercüme:Ümmetin Sesi

Şeyh Seyfullah Gubdenskiy için hazırlanan video-klip:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir