Cihad ve Ümmetin İzzeti

Düşmanların saldırması neticesinde ümmetin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürmesi ile gelen ümmetin zilleti, cihadı terketmeye bağlı olduğu gibi, cihada devam etmek ve izzetli olmak da birbirine bağlıdır. Ümmetin zillet altında bulunması ise Allah Teala’nın bir cezasıdır. Hayır! Bu ceza kafirlerin sayıca ve techizat bakımından müslümanlardan çok olmasından dolayı vaki olmuş değil; aksine müslümanların dünyaya bağlanmaları ve Allah yolunda cihad etmek gibi farzları terkettikleri içindir.

Peygamber -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in su hadisini düşün: “İyne usülüyle alışverişte bulunur, sığırların peşine düşer, ziraata razı olur ve cihadı da terkederseniz, Allah size öyle bir zillet verir ki, dininze tekrar dönmedikce o zilleti kaldırmaz.”

Bu hadisin bu köklü ümmetin durumunu tasvir ettiğini görüyorsun. Çünkü ümmet dünya ile meşgul olmuş, haramları işlemiş ve neticede Allah Teala’nın zilleti tattırma cezasına müstehak olmuştur. Allah bu zilleti, ümmet dinine, dünya ve ahirette kurtuluşun ve mutluluğun sadece kendisinde olduğu Rabb’lerinin şeriatine döndüğü zaman kaldıracaktır. Bu öyle büyük bir dindir ki, hükümlerinin yüceliğinden Allah cihadı yeryüzünde bozgunculuğu kaldırmak için emir buyurmuştur.

Allah Teala bu hikmeti şu şekilde haber verir: “Eğer Allah insanların bazısını bazısıyla defetmeseydi, içlerinde Allah’ın ismi çokça anılan kiliseler, havralar ve mescidler çoktan yıkılırdı.” [Hac: 40]

Yine Allah Teala şöyle buyurur: “Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Ama olur ki, birşey hoşunuza gitmediği halde sizin için daha hayırlıdır. Ve olur ki, birşeyi sevdiğiniz halde sizin için şer olur. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” [Bakara: 216]

Şüphesiz acizlik ve cihadı terketmek ümmetin topraklarını, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürmek için düşmanları cezbediyor. Pek çok müslüman kalbine korku yerleştiği zaman dünyayı sevdi, düşmanların her yönden ülkelerini ele geçirmek, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sömürmek için yaptıkları saldırılara karşı savaşmayı kötü gördü.

Peygamberimiz -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in buyurduğu gibi: “Ümmetler ve milletler, insanların birbirlerini sofraya davet ettikleri gibi, vahşi hayvanların bir yiyeceğe saldırmaları gibi birbirlerini sizin üzerinize davet edecekler ve sizin üzerinize üşüşeceklerdir.” Orada bulunanlardan birisi;  “Ya Rasulullah, bizim azlığımızdan mı?” diye sorar. Allah Rasulü -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-; “Hayır, aksine o gün sizin sayınız çok olacaktır. Fakat sizin çokluğunuz selin önüne katıp sürüklediği çer çöp gibi olacaktır. Allah düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunuzu çıkaracak ve sizin kalbinize vehn bırakacaktır.” Başka bir rivayette “Vehn nedir?” diye sorulduğunda; “Dünyayı sevmek ve ölümü hoş karşılamamak” buyurdu.

Bu ve önce geçen hadiste bildirildiği üzere Allah’ın bir cezası olan korku, ümmet dünyaya meylettiği için, Allah yolunda cihadı ve cihada teşvik etmeyi terkettiği için kalplere yerleşti. Dolayısıyla kafirler techizat ve sayı olarak güçlerini çoğaltmaya devam ediyorlar.

Şüphesiz İslam ümmeti zaferi getirecek faktörlere ve araçlara sahiptir. Ancak bu faktörleri kullanmıyor ve bu araçlarla hak kıyamı yerine getirmiyor. Zafer ancak Allah katındandır. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Eğer Allah size yardım ederse sizin üzerinize galib yoktur. Eğer o sizi başarısız kılarsa ondan sonra size kimse yardım edemez.” [Ali-Imran: 160]

Yine Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Zafer ancak Allah katındandır.” [Enfal: 10]

Allah Teala bize zafere götüren faktörlere sarıldığımız, hak kıyamı yerine getirdiğimiz sürece zaferi vaad etti. Bu sebeple hayatın bütün şubelerinde, kendi nefsimizde ve ailemizde Allah’ın şeriatıyla hükmetmeli ve böylece Allah’ın dinine yardım etmeliyiz.

Allah Teala şöyle buyurur: “Eğer siz Allah’a yardım ederseniz, sizi başarılı kılar ve ayaklarınızı sabit kılar.” [Muhammed: 7]

Yine Allah Teala buyurur: “Şüphesiz ki biz dünya hayatında iman eden Rasullerimize yardım ettik. Hesapların görüleceği gündede yardım edeceğiz.” [Mu’min: 51] Yine buyurur: “Ey iman edenler!(Peygamber) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah’a ve Rasulü’ne uyun.” [Enfal: 24]

Biz Allah’ın şeriatini ikame ettiğimiz zaman o vakit Allah Teala’nın haber verdiği, Rabbimiz’in zafer ve başarı konusundaki vaadi yerine gelecektir.

Allah Teala şöyle buyurur: “Sizden iman edip yararlı işler görenlere Allah şöyle vaad etti: Yemin olsun ki, onlardan önce gelenleri (İsrailoğullarını) nasıl (kafirlerin) yerine getirdiyse, onları da (kafirlerin) arazisine getirecek ve onlara, kendileri için seçtiği dinlerini (İslam‘ı) kuvvetle icra imkanı verecek. Onları korkularının arkasından hemen huzura kavuşturacak. Bana hiçbir ortak koşmayarak ibadet edecekler.” [Nur: 55]

Salat u selam Peygamberimiz Muhammed’in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

Çeçenistan’daki Müslümanlarin Kadısı

Şehid Şeyh Ebu Ömer Es-Seyf  (Rahimehullah)

Kaynak: İslam Dünyası Dergisi, Sayı: 1, Aralık 2011-Ocak 2012

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir