İslam’ın Zaferi

İslam’ın – inşallah – tekrar tüm insanlığı kurtarmak için yeryüzüne egemen olacağına dair insanı ümitlendiren ve kalbini ferahlatan Kur’an ve sünnette pek çok nasslar vardır.

A-KUR’ANDAKİ MÜJDELER:

1- “Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Puta tapanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlerden üstün kılmak üzere, peygamberini doğru yol ve hak dinle gönderen Allah’tır.” (Tevbe/32-33)

İmam Şafii: “Allah mutlaka İslam dinini diğer dinlerin üzerine hakim kılacaktır. Öyle bir zaman gelecek ki sadece, İslam dinini Allah’a iman ve itaat edilmiş olacak. Bu Allah’ın dilediği zamanda vuku bulacaktır.” der.

İslam dininin diğer dinler üzerinde hakimiyet kurabilmesi için yeryüzüne yayılması, bu nurun yeryüzünü kaplayan cahiliyye karanlıklarını dağıtması gerekir. Çünkü Allah’ın dini kadar fıtrata uygun, ruhları doyuracak, nefisleri dinlendirip sakinleştirecek, kalpleri istikrara kavuşturacak hiçbir din yoktur. Allah bu gerçeği şöyle açıklar: “İslam dini insanları doğru yola eriştiren hak dindir. Bundan dolayı hak sabittir, batıl ise yok olucudur.Hakkı batılın başına çarparız ve onun beynini parçalarız; böylece batıl ortadan kalkar.Allah’a yakıştırdığınız vasıflardan ötürü yazıklar olsun size!” (Enbiya/18) Hak gelince batıl ortadan kalkar

2- Hak yeryüzünde ve insan kalbinde köklü olmasına karşın batıl yeryüzüne ve kalplere sığıntı, yabancı ve iğreti olarak yapışmış bir yama gibidir. “Allah’ın, hoş bir sözü, kökü sağlam, dalları göğe doğru olan Rabbinin izni ile her zaman meyve veren -hoş bir ağaca benzeterek nasıl misal verdiğini görmüyor musun? İnsanlara ibret olsun diye Allah onlara misal gösteriyor. Çirkin bir sözde yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer. Allah inananları, dünya hayatında ve ahirette sağlam bir söz üzerinde tutar, zalimleri de saptırır. Allah dilediğini yapar. (İbrahim/24-27)”

3-Hak faydalı ve ebedidir, batıl ise yok olmaya mahkûm bir köpük gibidir; “Allah gökten su indirir dereler onunla dolar taşar sel üstte kalan köpüğü alır götürür. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittiklerinizin üzerinde de buna benzer bir köpük vardır. Allah, hak ve batıl için şöyle misal verir: Köpük uçup gider, insanlara fayda veren ise yerde kalır. Allah bunun gibi nice misaller verir.” (Ra’d/17)

B-NEBEVİ MÜJDELER:

Bunlar gerçekten çoktur; işte onlardan bazıları:

1- Sevban(r.a.) rivayet ediyor: Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Allah bana yeryüzünü dürdü, doğusunu ve batısını aynı anda gördüm. Ümmetim bana gösterilen bu yerlere hakim olacak.” Hadis sahih ve hasendir. (Arizatü’l-Ahvezi, 9/22 -Muhtasarı Sahih-i Müslim, 2/291 Abdu’l Gani el-Makdisi, Fü zikril-İslam, 1/166 Hadis hasen ve sahihdir. Bu hadisi rivayet eden el-Hakim Nisaburi: “Bu hadis Buhari ve Müslim’in şartlarına göre sahihtir” der. Sünenü’l-Kübra, 9/179, Zehebi de aynı görüşü savunur. Mizan, 4/430)

2-Resulullah (sav) şöyle buyurur: “Bu din gece ve gündüzün ulaştığı yere kadar ulaşacaktır. Allah bu dini şereflinin şerefi, zelilin zillettiyle her eve çadıra ulaştıracaktır. Allah dinini şerefle aziz edecek, küfrü zilletle zelil edecektir. ” (Ahmed b. Hanbel Müsned’inde, Darimi Sünen’inde bu hadisi rivayet etti. Hakim en-Nisaburi hadisi sahih kabul etmiş, Zehebi de aynı görüşü benimsemiştir. Kostantiniyye H. 857/1453 yılında Sultan Muhammed Fatih Han tarafından fethedilmiş, bu müjdeden sekiz buçuk asır sonra Roma feth olunacaktır. Nasıruddin el-Elbani, silsiletü’l-Ehadisi’s-Sahiha 1/121)

Ebu Kubeyl şöyle der: “Biz Abdullah b. Amr b.el As’ın yanındaydık. Konstantin ve Roma şehirlerinden hangisi daha önce fethedileceği soruldu. Abdullah halkalı bir sandık getirtti ve ondan bir kitap çıkartarak şöyle dedi: “Biz Resululah’ın etrafında oturmuş hadis yazarken, Resulullah’a Konstantiniyye’nin mi yoksa Roma’nın mı önce fethedileceği soruldu. Resulullah da “Önce Konstantiniyye feth olunacaktır.” buyurdu.

4-Resulullah başka bir hadiste: “Nübüvvet Allah’ın devam etmesini dilediği bir zamana kadar devam edecek, daha sonra kaldırmak istediği zaman kaldıracaktır. Sonra nübüvvet metoduna uygun hilafet dönemi olacak; peygamber makamına halef melikler gelecek ve Allah’ın dilediği zamana kadar hüküm sürecek, Allah dilediği zaman onu da kaldıracaktır. Daha sonra zorba melikler olacak, onlar da Allah’ın dilediği zamana kadar hüküm sürecektir. Daha sonra nübüvvet metoduna uygun hilafet dönemi olacaktır.” buyurdu ve sustu.(Hadisi Hüzeyfe el-Yemani merfu olarak rivayet etti.Iraki hadisi Ahmed b. Hanbel tarikiyle rivayet eder ve “Bu hadis sahihtir” der)

Bütün bu hadisler insanın kalbini ferahlatıyor. Bu din mutlaka bir gün batağa, küfre saplanmış insanlığı kurtarmak için tekrar yeryüzüne hakim olacak, insanlığı küfrün karanlıklarından temizleyecek, ferahlandıracak, kaybetmiş olduğu kimliğini ve benliğini tekrar kendisine sunacaktır. İnsan kendini yeniden dünyaya gelmiş gibi bulacak, mutluluk ve huzuru tadacak, üstün bir yaratık olarak yaratıldığını hissedecektir.

Bezzar’ın Sünen’inde sahih bir isnadla rivayet ettiği lafzı yukarıda zikredilen hadise benzeyen bir hadis şöyledir: “Dininizin yayıldığı ilk yıllarda nübüvvet ve rahmet vardır. Bu dönem Allah’ın dilediği zamana kadar devam edecektir. Sonra ısırıcı, zorba saltanat dönemi gelecek ve Allah’ın dilediği zamana kadar devam edecektir. Daha sonra nübüvvetin metoduna uygun, insanlar arasında nebevi sünnete göre hüküm veren hilafet dönemi tekrar gelecektir. İslam taraftarıyla birlikte bulunacak. Yeryüzünün ve gökyüzünün sakinleri İslam’ın yönetiminden memnun kalacaklar. Gök bütün bereketli yağmurlarını dökecek, yer bütün bitkilerini ve bereketini saçacaktır. “Yahudilerin sonunun Filistin’de olacağına işaret eden pek çok sahih hadisler mevcuttur: “Yahudilerle savaşan müslüman askerlere ağaçlar ve taşlar : “Ey müslüman! Burada arkamda gizlenen bir yahudi var onu da öldür” diye seslenecektir.

Heysemi’nin Mecmaü’z-Zevaid’inde yer alan ravileri sağlam olan bir hadis şöyledir: “Siz Ürdün’ün doğusunda, yahudiler batısında olacak” Hadisin ravisi” o anda Ürdün’ün yeryüzünün neresinde olduğunu bilmiyordum.” diyor.

Yani bu bölge, yapılacak savaştan önce mutlaka İslam’a mağlup olacak. İslam ordusuna, komutanlarına ve herkese yukarıda ki hadisin işaretiyle gözetici olduğunu gösterecektir.

Bütün rivayetler, mukaddes bölgede fitneler başladığı zaman Müslüman cemaatin oluşacağına, Müslümanlar Allah’a yönelip onun dinine teslim olacaklarına ve onun yolunda cihad edeceklerine işaret ediyor.

Ebu Davud ve Ahmed b. Hanbel’in rivayet ettiği bir hadiste: “Ümmetimden bir gurup, dini yeryüzüne hakim kılmaya ve düşmanlarını mağlup ve yok etmeye devam edecektir. Onların karşısına çıkan hiç kimse kıyamet kopuncaya kadar onlara zarar veremeyecek” Ashab: “Ya Rasulullah bunlar nerede olacaklar?” diye sorunca, O: “Beyti-i Makdis ve çevresinde bulunacaklar” cevabını verdi. (Hadisin bir kısmı Sahihayn’da mevcut olup, tamamı diğer birçok kitapta mevcuttur. Hattabi, Me’allimü’s-Sünen,6/137)

Beyhaki Sünen’inde bir bölüme şu başlığı koymuştur: “Peygamber dininin diğer dinler üzerinde hâkimiyet kurması” (Buhari)

Yukarıdaki hadis tevatür derecesine ulaşmış bir hadistir. Acaba bu değişiklik Kudüs, Filistin, Şam’dan mı, yoksa Afganistan’dan mı başlar? Bu, Allah’ın bilgisindedir.

Bu din mutlaka zafere ulaşacak, Haçlı topraklarının üzerinden geçecek ve oralarda bu dinin eserleri diri ve heybetli olarak görünecek. Batı ve Doğu Türkistan’la beraber Afganistan bölgesinden Türkler çıktı ve de beş asır dünyaya İslam’la -adaletle- hükmettiler.

Afganistan bölgesinde Samunata’nın putlarını kıran ve Hindistan’a hükmeden Gazneli Mahmud, İran’ın doğusuna, Afganistan ve Hindistan’a hükmeden Ahmed Şah Baba çıkmıştır.

Acaba Afganistan cihadı zaferle sonuçlanıp, yeryüzünde İslam devleti kurup, dünya tarihi değişecek mi? Bu pek uzak değil ve Allah’a zor değildir.

Şehid Abdullah AZZAM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir