Rasulullah(s.a.s.)’ın Bir Duasıyla İlgili Açıklama

Resülullah (sav) şöyle buyurmuştur:

Ey Allahım, benden sonra kabrimi tapılacak bir put yapma! Allah Peygamberlerinin kabirlerini ibadet yeri edinen insanlara gadablandı”. [Malik, 593, Buhari, 3765, vb.]

İmam İbni Abdülber el-Maliki tarafından bu hadisin şerhinde rivayet edilmiştir: ”El Vesn (put) – İster altın ister gümüş veya başka şekilde bir resim olsun herhangi bir heykel veya resimdir, ve hem de Allahla beraber tapınılan her şey- heykel olsun, veya başka birşey olsun, puttur.

Müşrik Araplar putlara doğru dua etme ve onlara ibadet etme yönünde bir adet geliştirdiler. Ölen peygamberlerinin kabirleri üzerine yapı inşa eden evvelki insanların adımlarını ümmeti takip eder endişesiyle Peygamberimiz (sav) şöyle dedi: “Ey Allahım, benim kabrimi insanların dua etmesi, secde etmesi ve ibadet etmesi için bir put yapma…, ve bunları yapanlara Allah’ın gadabı pek şiddetlidir.

Resülullah (sav), ashabını ve tüm ümmetini evvelki toplulukların irtikap ettikleri çirkin amellere karşı uyarırdı; onlar aynen ağır bir şirk olan müşriklerin ibadet ettikleri ve ululadıkları putlarına yaptıklarına benzer şekilde peygamberlerinin kabrine doğru dua ettiler ve onları kıble ve ibadet yeri edindiler.

Resülullah (sav) onlara Allah’ın bundan ve bunun doğurmuş olduğu fiillerden dolayı olan lanetinden, nefretinden ve hoşnutsuzluğundan bahsederdi- Rasülullah (sav) bunu onlar aynı yanlış yolu tutmasınlar diye yapardı. [ “El-Temhid”, 5-41 .]

Hafız İbni Abdülbar dedi ki:

”Ve hiçbir şey Peygamber (sav) kabrinde ibadet etmeye veya orayı ibadet yeri ittihaz etmeye ve de tek olan Allahtan başka kimseye kulluk yapmaya karşı uyarmaktan daha önemli değildir, ve bu O’nun kabriyle veya Rasülullah (sav) diğer izlerine atfen uydurulmuş olunca daha da önem kazanmaktadır.

Malik ve diğer vukuf sahibi zatlara göre altında Rıdvan biatının alınmış olduğu ağaca özel bir ziyarette bulunmak tavsiye edilmemekte, ve bu, en doğrusunu Allah bilir -bu gibi şeylerle Hristiyan ve Yahudilerin girdikleri batıl yoldur”.  [ “El-istikar”, 2-360.]

Hafiz İbni Recep el-Hanbeli, İbni Abdülbar’in son sözlerini aktarıyor:

“İslam alimleri bu mana üzerinde icma ettiler! Said Eş-şafi’i, Rahmetullahi aleyh: “Kabrinin ibadet yeri olacak seviyeye kadar bir yaratılmışın yüceltilmesinden, o ve ondan sonra gelenler için bir fitne veya nifak olacağı korkusuyla tiksinirim.”

Şafi’inin arkadaşlarından Et-tanba’nın müellifi: “Yüzünü ona dönerek Peygamberin ravzasının önünde namaz kılmaya gelince, haramdır!”  [“Fetih el-Bari”, İbni Recep, 2-442 .]

İbni Rüşd el-Maliki:

“Malik (rahmetullahi aleyh)e Peygamber(sav)imizin kabrine her gün gelmekte olan bir yabancı hakkında soruldu. Dedi, Bu doğru değil, ‘ve hadis’i aktardı, ‘Ey Allahım, benim kabrimi tapılan bir put yapma“. [“El-Beyan ve El-Tahsil”, 18-444 .]

“El-Kadı Iyaz el-Maliki bir defasında Peygamberimizin kabrinin yanında günde bir veya daha fazla defa dikelen, ona salatlar gönderip, bir müddet dua eden Medine ehli hakkında soruldu. “Fukahanın hiçbirisinden bunun hakkında bir şey duymadım.’ dedi, ve ümmetin selef nesli için iyi olmayan hiçbir şey sonraki nesilleri için de iyi değildir. Bu ümmetin selef neslinden herhangibirinin bunu yaptığını duymadım!”  [“El-Şifa” 2-676 .]

İmam Ebu el-Valid el-Baci el-Maliki dedi:

“Onun duası (sav) şudur ki kabri putlaştırılmasın ve saygılı rükularla , yapılmakta olduğu gibi, tapılmasın, ve ibadet sadece Tek olan Ulu Allah’a tahsis edilsin ve ibadetler yanlız O’na olsun ve O’na herhangi bir şeyi ortak tutmaktan uzak kalınsın.

Ashabtan Malik tarafından aktarıldığına göre kabri ibadet yapmaya bir sebep olabilir ve camide gömülü olmak bu riski artırabileceği için bir camide defnedilmeyi kerih gördü”.[ “El-Müntaka fi Şerh el-Muvatta”, 1-306 ]

Kaynak: SunnaOnline.com


 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir